Ochrana osobných údajov

Horizontal Line

Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť Abiset s.r.o. prioritou. Ochranu osobných údajov užívateľov našich služieb považujeme za našu kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádzame vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme vaše osobné údaje a akým spôsobom ich chránime. Spoločnosť Abiset s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") sa zaväzuje, že bude spracovávať osobné údaje poskytnuté zákazníkom alebo návštevníkom webových stránok v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. a č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v ich neskorších zneniach ako i v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR").

Zásady ochrany osobných údajov v súlade s GDPR

Základné informácie

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám otvorene informácie o tom, aké osobné údaje získavame, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú vaše individuálne práva v oblasti ochrany údajov.

Osobné údaje užívateľov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to užívateľ dovolil tým, že vyplnil registráciu na protáli www.jedalen.sk. Užívateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Údaje, ktoré užívateľ zadá pri registrácii sa prenášajú zaheslovane a sú elektronicky uložené (použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, kľúč: RSA 2048 bit, šifrovanie používateľských dát: AES-256 (256 bit)). Zamestnanci prevádzkovateľa sú zaviazaní udržiavať utajovanie osobných údajov a môžu ich spracovávať len za účelom a spôsobom, ktoré sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Údaje, ktoré zanechá užívateľ sa bez jeho výslovného súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, neodovzdajú tretím stranám.

Užívateľ alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov pri registrácii a vždy, keď prevádzkovateľovi poskytuje niektoré osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa www.jedalen.sk.

Prevádzkovateľ poskytuje svoje produkty a služby výlučne plnoletým a svojprávnym osobám, ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov. Taktiež spracovávame osobné údaje výlučne plnoletých a svojprávnych osôb. V prípade, že nespĺňate tieto podmienky a prevádzkovateľ takúto skutočnosť odhalí, vaše osobné údaje budú zmazané a taktiež profil na webových stránkach prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ taktiež ukončí poskytovanie svojich produktov a služieb osobám, ktoré vyššie spomínané kritériu nespĺňajú.

Ak sa vám nepodarilo uspokojivo vyriešiť vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Musím poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné pri poskytnutí služby a bez niektorých údajov prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú službu prihlasovania a odhlasovania stravníkov. Osobné údaje, ktoré by poskytovateľ zbieral a spracovával z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného, podliehajú vždy osobitnému súhlasu užívateľa alebo návštevníka webových stránok poskytovateľa. Ak nám užívateľ alebo návštevník webových stránok takýto súhlas neposkytne, z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného nebudeme zbierať a spracovávať osobné údaje.

Aké osobné údaje užívateľa alebo návštevníka webových stránok prevádzkovateľ spracováva?

Aby bolo možné užívateľom poskytnúť požadované služby prihlasovania a odhlasovania stravníkov, prevádzkovateľ získava a spracováva tieto osobné údaje:

 • emailovú adresu užívateľa
 • meno stravníka, ktoré je nepovinné a užívateľ môže použiť akékoľvek označenie, napríklad "stravník 1" alebo "staršia dcéra", atď.

Pre skvalitňovanie služieb a webový stránok prevádzkovateľa, prevádzkovateľ získava a spracováva anonymné údaje  návštevníkov prostredníctvom týchto služieb a použitých technológií:

 • Textové súbory cookies
 • Google Analytics
Detailné informácie o týchto službách a technológiách sú popísané ďalej v tomto dokumente.

Na aké účely prevádzkovateľ využíva a spracováva osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje bez súhlasu klientov na splnenie povinností, ktoré mu ukladá zákon, na účely poskytovania služby prihlasovania a odhlasovania stravníkov, na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky a predchádzania podvodom a na analýzy a vyhodnocovanie možných rizík. V súvislosti s poskytovaním služby prihlasovania a odhlasovania stravníkov prevádzkovateľ využíva osobný údaj - emailovú adresu na tento účel:

 • ako prihlasovacie meno, ktoré slúži na identifikáciu, ktorého/ktorých stravníkov môže daná osoba prihlasovať a odhlasovať zo stravy
 • zaslanie informačného emailu o technickom stave služby (napríklad informovanie o plánovaných výpadkoch alebo údržbe systému)
 • zaslanie informačného emailu, ktorý je dôležitý pre korektné poskytovanie služby (napríklad informovanie o zásadnej zmene funkčnosti webovej stránky alebo o legislatívnej zmene, ktorá súvisí s využívaním služby)

Akým spôsobom zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a prevádzkovateľ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi zákazníkov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Údaje prenášané medzi webovým prehliadačom užívateľa a serverom, kde je prevádzkovaná webová stránka sú šifrované. Taktiež sú šifrované údaje, ktoré sú prenášané medzi webovou stránkou a agendou školskej jedálne príslušnej školy (obvykle počítač vedúceho pracovníka jedálne), kde sa predmetný stravní stravuje.

Navyše, medzi webovými stránkami a agendou školskej jedálne nedochádza k prenosu osobného údaja, ktorý bol zadaný pri registrácii (emailová adresa alebo označenie stravníka). Pri prihlásení a odhlásení stravníka sa prenáša len jeho anonymný identifikátor a informácia, na ktorý deň sa daný stravník prihlasuje alebo odhlasuje.

Osobné údaje užívateľa, ktorý sa na webových stránkach neprihlásil dlhšie ako 1 rok, budú automaticky vymazané. Vymazanie osobných údajov a registrácie a odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov môže užívateľ vykonať kedykoľvek po prihlásení na stránke.

Z akých zdrojov získava prevádzkovateľ osobné údaje?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii. Takto získané osobné údaje využívame výlučne na realizáciu dodania požadovaných služieb - prihlasovanie alebo odhlasovanie stravníkov. Na základe vášho osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia používaných aplikácií môžeme spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a používateľských testovaní.

Komu prevádzkovateľ poskytuje alebo postupuje osobné údaje?

Prevádzkovateľ postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom, a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre prevádzkovateľa služby, ako napríklad riešenie technických problémov. Presný zoznam sprostredkovateľov a dodávateľov, ktorým sa postupujú osobné údaje, nájdete na webových stránkach prevádzkovateľa. So súhlasom zákazníka alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.

Aké sú Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a postupovaniu osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na prenosnosť vybraných údajov a právo požadovať opravu údajov. Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak však nie je nutné ich ďalej spracovávať na splnenie právnych povinností alebo vtedy, kedy sú potrebné, aby sme vám mohli naďalej poskytovať vami objednané služby.

Aké sú Vaše možnosti obmedziť spracovanie a postupovanie osobných údajov?

V prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú vaše údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, môžete proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovať.

Kam sa môžete obrátiť pre ďalšie informácie a kde môžete uplatniť prípadné námietky ohľadom spracovania osobných údajov?

Zákazník alebo návštevník webových stránok prevádzkovateľa má kedykoľvek možnosť obrátiť sa na nás formou emailovej správy na podpora@ikelp.sk, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.

Web stránka používa analytický systém ClickTale. ClickTale zaznamenáva správanie náhodných návštevníkov stránky, t.j. kliknutia myšou, pohyby myši, rolovanie (tzv. scrolling), rovnako ako akýkoľvek text, ktorý návštevníci zadajú do polí formulárov. Z dôvodu ochrany informácií o návštevníkoch, všetky polia formulárov, ktoré obsahujú osobné alebo citlivé informácie (meno, e-mail, adresa,...), obsahujú kód, ktorý nám znemožňuje sledovať napísaný text. Takisto je znemožnené sledovať heslá, ktoré návštevníci zadávajú na tejto stránke. ClickTale teda nezhromažďuje osobné informácie a údaje. ClickTale sa nachádza len na web stránke www.ikelp.sk a nesleduje prezeracie návyky návštevníkov a ich pohyb po iných web stránkach. Informácie, ktoré získame od náhodných návštevníkov cez ClickTale, použijeme na analýzu našej web stránky s cieľom jej následnej úpravy tak, aby sa návštevníci na nej lepšie orientovali.

Viac informácií na stránke: Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web. Analytics Service: www.clicktale.com/privacy_service.aspx. V prípade, že si neželáte byť ani len náhodne zaradení medzi návštevníkov, ktorí nám môžu pomôcť vylepšiť našu web stránku, môžete túto službu vypnúť na stránke: www.clicktale.net/disable.html.

Zásady používania súborov cookie

Používanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť funkčnosť služby. Na stránke sú bez vážho súhlasu použité len funkčné cookies, ktoré sú nevyhnutné na správnu funkčnosť weboje stránky. Tieto cookies nepodliehajú potrebám schválenia. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania funkčných súborov cookie. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci/nápovede každého priehliadača. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Funkčné / základné súbory cookie
  Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.
 • Reklamné súbory cookie
  Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.
  Pre tieto cookies pre ich použite vyžadujeme váš súhlas, bez súhlasu nie sú použité. Avšak poskytovanie reklamy ne tejto stránke je naším jediným príjmom pre prevádzku tejto stránky. Bližšie Prečo reklamy?
 • Súbory cookie tretích strán
  Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Podľa §15 zákona o elektronických médiách môžete ako návštevník webovej stránky nesúhlasiť s ukladaním vašich anonymizovaných údajov. vaša návšteva teda v budúcnosti nebude zaznamenávaná. Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho prehliadača / zariadenia. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
Pre služby spoločnosti Google je možné tiež využiť stránku pre zrušenie.

Google AdSense

Na našej stránke zobrazujeme reklamu. Naša stránka na to využíva Google AdSense, službu od Google Ireland Ltd. („Google“). Google AdSense používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači.

Bez vášho výslovného súhlasu sa nepoužijú nástroje pre zobrazenie reklamy, prípadne aby sa bez vášho vedomia zhromažďovali vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto údaje s vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Svoj sobný profil v rámci služby Google AdSense a jej nastavenie môžete zobraziť Google Ads Settings . Súhlas na použitie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť tu na každej stránke dole.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prostredníctvom webovej aplikácie týmto v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu mojou osobou poskytnutých, a to najmä emailovej adresy (ďalej len „Osobné údaje“) spoločnosti Abiset s r.o., IČO: 36289141, so sídlom Bernolákova 1A, Malacky, PSČ 90101 ako správcovi Osobných údajov (ďalej len „Správca“).

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytovanie služby prihlasovania a odhlasovania stravníkov, a ďalej poskytovanie dôležitých informácií o službe Správcu a iných subjektov, a to i elektronickými prostriedkami (predovšetkým emailom). Za dôležité informácie o produktoch a službách sú považované najmä tieto informácie:

 • oznámenie o vydaní novej verzie používanej aplikácie alebo služby
 • oznámenie o funkcionalitách, ktoré súvisia so zmenou legislatívy
 • upozornenie na dôležité nastavenia aplikácií alebo služieb a návody na webových stránkach prevádzkovateľa, ktoré súvisia so zmenou legislatívy alebo majú zásadný dopad na využívanie produktov a služieb prevádzkovateľa
 • a na realizáciu ďalších úkonov, ktoré musí Správca vykonať, aby mohol užívateľ riadne využívať poskytované služby

Zároveň udeľujem súhlas s tým, že Správca môže postúpiť osobné údaje ďalším spracovateľom, ktorí pre neho vykonávajú ďalšie spracovanie osobných údajov a subdodávateľské služby, avšak len v rozsahu vyššie uvedených zásad a podmienok. Zároveň prehlasujem, že som osoba plnoletá a svojprávna a že mám vek minimálne 18 rokov.

Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem dobrovoľne a to na dobu do odvolania tohto súhlasu.

Poučenie: Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať po prihlásení sa na stránke https://www.jedalen.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu podpora@ikelp.sk. Vaše osobné údaje budú zmazané bezodkladne okrem prípadov, kedy vymazanie osobných údajov znemožní riadne poskytovanie objednaných služieb alebo ochranu práv Správcu.