Podmienky používania webstránky

Horizontal Line

Pre spoločnosť Abiset s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") je prioritou, aby webovú stránku www.jedalen.sk jej návštevníci a užívatelia používali komfortne a bez problémov. Preto sme vytvorili tieto Podmienky používania webovej stránky s cieľom chrániť pohodlie a bezpečnosť jej návštevníkov a užívateľov a zabezpečili bezproblémové poskytovanie služieb. V týchto podmienkach je stanovené, akým spôsobom môžu návštevníci a užívatelia využívať funkcie tejto webovej stránky. Ak s Podmienkami používania webovej stránky nesúhlasíte, nemôžete využívať služby, ktoré poskytuje.

Podmienky používania webovej stránky

Základné podmienky

Účelom webovej stránky www.jedalen.sk je zverejňovanie jedálnych lístkov školských jedální, ktoré takúto funkciu využívajú a poskytovanie služby odhlasovania a prihlasovania stravníkov školských jedální, ktoré takúto funkciu využívajú.

Webovú stránku môžu využívať len plnoletí a svojiprávni užívatelia, ktorí už dosiahli vek 18 rokov. Prihlasovanie a odhlasovanie neplnoletých stravníkov vykonávajú ich rodičia alebo iní právni zástupcovia.

Webová stránka je návštevníkom a užívateľom stránky poskytovaná bezplatne. Prevádzkovateľ túto webovú stránku poskytuje dobrovoľne, nie na základe objednávky ani nie na základe akejkoľvek platenej služby. Prevádzkovaľ nie je povinný zabezpečovať jej nepretržitú prevádzku a kedykoľvek môže prestať poskytovať služby na tejto webovej stránke a to aj bez predchádzajúceho súhlasu užívateľov stránky.

Návštevník webovej stránky alebo jej užívateľ musí akceptovať to, že na stránkach sa na vybraných miestach zobrazuje reklama. Tá prispieva k tomu, že aj naďalej môžeme užívateľom poskytovať službu zverejnenia jedálneho lístka alebo službu prihlasovania a odhlasovania stravníkov bezplatne. Pri používaní služieb webovej stránky súhlasíte so zobrazením takýchto reklám a súhlasíte s tým, že ich nebudete blokovať ani na to využívať žiadne automatizované nástroje.

Jedálne lístky

Prevádzkovateľ nezabezpečuje zverejňovanie jedálnych lístkov všetkých škôl na Slovensku. Zverejňovanie jedálnych lístkov je na rozhodnutí užívateľov aplikácie iKelp Jedáleň (vedúcich ŠJ), či takúto funkciu využijú.

Prevádzkovateľ neručí za správnosť a aktuálnosť zverejnených údajov jedálneho lístka. Prevádzkovateľ neručí ani za kompletnosť zverejnených údajov jedálneho lístka. Údaje vytvárajú užívatelia aplikácie iKelp Jedáleň (vedúci ŠJ). Prevádzkovateľ taktiež neručí za aktuálnosť zverejnených údajov, pretože ich aktualizáciu vykonávajú užívatelia aplikácie iKelp Jedáleň (vedúci ŠJ) a aktualizácia je navyše závislá na funkčnom internetovom pripojení počítača, kde je agenda ŠJ prevádzkovaná.

Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť nepretržitú funkčnosť webovej stránky. Prevádzkovateľ poskytuje webovú stránku ako doplnkovú službu a túto službu môže kedykoľvej zrušiť a prestať poskytovať. Pri zrušení tejto služby prevádzkovateľ nie je povinný žiadať súhlas jednotlivých užívateľov webovej stránky.

Ak užívateľ alebo návševník webovej stránky zistí nezrovnalosť v zobrazovaných údajoch jedálneho lístka, mal by kontaktovať vedúceho pracovníka príslušnej školskej jedálne, ktorý danú agendu spracováva. Prevádzkovateľ nemá prístup k samotným údajom jedálneho lístka a nevykonáva žiadne úpravy zverejnených údajov.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov

Prevádzkovateľ nezabezpečuje prihlasovanie a odhlasovanie stravníkov všetkých škôl na Slovensku. Využívanie tejto funkcie je na rozhodnutí užívateľov aplikácie iKelp Jedáleň (vedúcich ŠJ).

Prevádzkovateľ neručí za správnosť prihlasovania a odhlasovania stravníkov ani za aktuálnosť a správnosť údaja o prihlásení stravníka na stravu. Tieto údaje spravujú užívatelia aplikácie iKelp Jedáleň (vedúci ŠJ) a funkčonsť tejto služby závisí od funkčnosti internetového pripojenia počítača, kde je agenda ŠJ prevádzkovaná.

Ak užívateľ alebo návševník webovej stránky zistí nezrovnalosť v zobrazovaných údajoch prihlásenia na stravu, mal by kontaktovať vedúceho pracovníka príslušnej školskej jedálne, ktorý danú agendu spracováva. Prevádzkovateľ nemá prístup k samotnému prihlasovaniu alebo odhlasovaniu stravníkov a nevykonáva žiadne úpravy stavu prihlásenia na stravu.

Bezpečnosť

Údaje na webovej stránke prenášajú zaheslovane (použitý šifrovací protokol: TLS 1.2, klúc: RSA 2048 bit, šifrovanie používatelských dát: AES-256 (256 bit)). Užívatelia sú povinní taktiež dbať o bezpečnosť a to najmä vo forme antivírusového zabezpečenia zariadenia, ktoré používajú na prezeranie webovej stránky alebo na ktorom vykonávajú prihlasovanie a odhlasovanie stravníka.

Návštevníci a užívatelia webovej stránky musia vždy konať vo svojom mene a na svoj účet. Nesmú sa prihlasovať alebo pokúšať prihlasovať pod inými užívateľskými kontami. Nesmú zneužívať objavené bezpečnostné diery a takéto musia bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi hneď po objavení.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky používa osobný údaj, emailovú adresu užívateľa, výlučne na účel príhlasovania a odhlasovania stravníkov a na identifikáciu konkrétneho stravníka pre tento účel. Osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a pracovníci prevádzkovateľa sú viazaní mlčanlivosťou. Viac sa dozviete v článku Ochrana osobných údajov.